​Disclaimer

​DISCLAIMERFreedomfundbeleggen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites — www​.freedomfundbeleggen.com & www​.freedomfundtrading.com — en de abonnementen die worden uitgegeven waarbij de klant zelf zijn acties na het ontvangen van een signaal uitvoert en in de door haar uitgegeven nieuwsbrieven, ledenmails en SMS berichten. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen waardoor het belangrijk is dat de ontvanger altijd zelf moet onderzoeken of de informatie klopt ofwel correct is. Freedomfundbeleggen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Freedomfundbeleggen of door u aan Freedomfundbeleggen middels een website van Freedomfundbeleggen of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaarden Freedomfundbeleggen en haar columnisten, schrijvers en analisten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, suggesties of ideeën verstrekt door of namens Freedomfundbeleggen via haar websites. 
Freedomfundbeleggen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Freedomfundbeleggen garandeert niet dat aan haar toegezonden emails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Freedomfundbeleggen wijst de lezers, ontvangers van signalen via onze abonnementen, en de ontvangers van onze nieuwsbrieven erop dat handelen op de beurs de nodige risico’s met zich meebrengt. Zeker wanneer men handelt met derivaten als opties, turbo‘s, boosters of vergelijkbare hefboomproducten, dient men er zich van bewust te zijn dat men naast het halen van hoge rendementen ook tot grote verliezen kan lijden. We gaan ervan uit dat de ontvanger van de signalen ofwel suggesties zelf op de hoogte is van de risico’s die het beleggingsproduct met zich meebrengt. Zo niet, adviseren wij de ontvanger van de signalen ofwel suggesties daar eerst zelf het nodige onderzoek naar te doen voor men ermee aan de slag gaat.INTELLECTUELE EIGENDOMSVERKLARING


De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de websites —  www.freedomfundbeleggen.com  — en 
- www.freedomfundtrading.com — en de door Freedomfundbeleggen uitgegeven nieuwsbrieven, alsmede de vormgeving daarvan (de gegevens), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder framing mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Freedomfundbeleggen. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. 


Ook voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Freedomfundbeleggen nodig. De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Freedomfundbeleggen en haar licentiegevers/​adverteerders. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Freedomfundbeleggen of de desbetreffende licentiegever/​adverteerder.


​DE REGELS BIJ ONZE ABONNEMENTEN


Regels om te begrijpen hoe wij werken bij het uitzenden van een suggestie ofwel een signaal.
- Zorg dat u altijd zelf beslist of u met een positie al dan niet meedoet


- Wij doen niks anders dan een signaal (suggestie) versturen
- U doet alles zelf bij uw eigen bank of broker


- We werken met derivaten en dat is risicovol maar dat kan ook zeer lucratief zijn


- Bepaal altijd vooraf met hoeveel geld u mee wenst te doen


- Hoe er rekening mee dat markten ofwel indices bewegen en dat de prijs fluctueert na het ontvangen van een signaal (suggestie)


- Probeer altijd voor uzelf vooraf uit te maken met welk bedrag u mee wenst te doen


- Doe alleen mee met de suggesties met geld wat u kunt missen


- Er zullen ook verlies trades tussen zitten, realiseer dat voor u eraan begint


- Een stoploss op tijd nemen is belangrijk


- Wij zijn niet verantwoordelijk voor opgelopen verliezen mochten die er zijn, u beslist altijd zelf of u meedoet of niet


- Bij handelen is rust belangrijk, het volgen van uw coach is daarbij behulpzaam echter niet risicoloos
 

​- In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst

- Als u na het lezen van deze regels goed weet waar u aan begint, dan verwelkomen we u als lid van dit abonnement

>